Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Casa Rosalia

Begripsbepalingen
De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
De site: de internetsite www.casarosalia.nl
De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

Reservering en Annulering
Een aanvraag voor reservering van Casa Rosalia geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald.

Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.

Bij annulering door huurder tot 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. kosten en borg); bij opzegging binnen 2 tot 1 maand voor aankomstdatum is een vergoeding verschuldigd van 60% van de huursom. Annulering binnen een maand voor aankomstdatum tot de eerste dag van huur periode is een vergoeding verschuldigd van 90% van de huursom.
Vanaf de eerste dag van huren of later bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.

De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 1 week.
In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betaling
De huursom (inclusief borg) wordt via de bank voldaan.

De aanbetaling is 30% en dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reserveringte zijn betaald en het restant dient uiterlijk 4  weken voor aankomst te zijn voldaan.

Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.

Bij het na 1e herinnering niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.

Vertrek eerder dan gepland -ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Indien verhuurder door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren, zal zij de huurder hiervan in kennis stellen en verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom
De huurder betaalt een borgsom van € 300,-.

Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

De eindcontrole op schades en elektra verbruik wordt na het vertrek van huurder gedaan.
Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding, zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid
Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken.

Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van de verhuurder kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf.

Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder en/of eigenaar worden gemeld.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis, zwembad of omliggende tuin/grond.

Aantal personen
Het aantal personen dat in Casa Rosalia mag overnachten is maximaal 6 personen en mag in geen geval overschreden worden.

Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak
De kosten voor de (verplichte) eindschoonmaak bedraagt € 150,-

Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij de beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.

Roken
Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren
Meenemen van een huisdier is in overleg met de verhuurder toegestaan, mits vooraf in de reservering gemeld.
Huurder is verplicht het huis bij vertrek vrij op te leveren.

Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag. Aankomsttijd dient voor vertrek duidelijk afgestemd te zijn met de verhuurder i.v.m. afspraak met de beheerder voor de sleuteloverdracht.

Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.

De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen
In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht de richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.

De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuin- en zwembadonderhoud.

De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur zoals wasmachine, oven of vaatwasser, bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

In Casa Rosalia is een huisregelboek aanwezig. De huurder dient deze regels te lezen en op te volgen. Er is ook een klachtenboek aanwezig.

Januari 2023

 

Privacyverklaring Casa Rosalia

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Casa Rosalia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Casa Rosalia, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Casa Rosalia verstrekt. Casa Rosalia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam 
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Casa Rosalia gegevens nodig heeft

Casa Rosalia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Casa Rosalia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Casa Rosalia gegevens

Casa Rosalia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Casa Rosalia verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@casarosalia. Casa Rosalia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Casa Rosalia gebruikt alleen functionele cookies van WordPress waarin de website is gebouwd.

Beveiligen

Casa Rosalia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Casa Rosalia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Casa Rosalia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Casa Rosalia op via info@casarosalia.nl. Casarosalia.nl is een website van Casa Rosalia. Casa Rosalia is als volgt te bereiken:

Postadres:            Kloveniersburgwal 11 – 1011 JT Amsterdam

Vestigingsadres: Las Casillas – 29753 Arenas de Vélez-Málaga

Telefoon:              +31621257178

E-mailadres:       sdrijver37@gmail.com